39
avatar
Arthur Lawrence - SAP AG Financials:  
soc soc soc soc